מחשבון מסלולי משכנתא
מחשבון החזר משכנתא
הלוואה בריבית קבועה משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה וידועה מראש שאינה משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה.

הלוואה בריבית משתנה הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה. תדירות שינוי הריבית נקבעת על ידי הלקוח: 1 שנה, 2.5 שנים , 5 שנים, 7 שנים או 10 שנים. ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה, בדרך כלל בריבית נמוכה יחסית, ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך יחסית.

הלוואת פריים הלוואה שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן או למטבע אחר. הריבית בהלוואה היא על בסיס ריבית הפריים.
ההלוואה אינה צמודה, ולכן יתרת ההלוואה פוחתת לאורך חיי ההלוואה ולא מושפעת משיעור האינפלציה.
לתשומת לבך - החישוב בלוח הסילוקין מתבצע לפי 360 יום בשנה, ו-30 יום בחודש.

הלוואה צמודה למט"ח (דולר/אירו) הלוואה צמודה לשער הדולר/אירו היציג. תדירות שינוי הריבית היא כל 3 חודשים.
שיעור הריבית מבוסס על ריבית הלייבור (ריבית בין-בנקאית המתפרסמת בלונדון).
מסלול זה יכול להוות מקסימום 25% מסך סכום ההלוואה.

הלוואת בלון מלא - פריים הלוואה שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לכל מדד / מטבע אחר, בריבית על בסיס ריבית הפריים.
הקרן והריבית בהלוואה (כולל הריבית שנצברה) נפרעים בפירעון חד פעמי, בתשלום אחד, בתום תקופת ההלוואה.
לתשומת לבך - בלוח הסילוקין סכום הפירעון יופיע במועד האחרון של תקופת ההלוואה.

הלוואת בלון מלא - מדד הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, בריבית קבועה לאורך כל תקופת ההלוואה.
הקרן, הריבית (כולל הריבית שנצברה) והפרשי ההצמדה נפרעים בפירעון חד פעמי, בתשלום אחד, בתום תקופת ההלוואה.
לתשומת לבך - בלוח הסילוקין סכום הפירעון יופיע במועד האחרון של תקופת ההלוואה.

מחשבון זה מאפשר לכם לחשב את גובה ההחזר החודשי בהתאם לתמהילים שונים של מסלולי משכנתא.

על מנת לבצע את החישוב באפשרותכם:
  1. לבחור ב"חישוב אוטומטי של תמהיל מסלולים", להזין את סכום המשכנתא הרצוי וללחוץ על "חשב".
  2. לבחור ב"הרכבת תמהיל מסלולים אישי" ולהרכיב באופן ידני את תמהיל המסלולים הרצוי.
, הזן את סכום המשכנתא בש"ח:
הסבר על המסלולים